ترنجبین

۲۷شهریور ۱۳۹۷
ترنجبین

ترنجبین در کتب گیاهی ایران به نام ترانگبین و ترنگبین از آن یاد شده است. به انگلیسی manna of hedy sarum نامیده می شود. ترنجبین از گیاهی به نام خارشتری استحصال می شود که در شرح گیاه در قسمت مربوطه آمده است. ترنجبین از نظر شیمیایی جزو من ها به شمار می آید. طعم شیرین […]