بیدگیاه

۱۵شهریور ۱۳۹۷
بیدگیاه

بید گیاه نام علمی : Agropyrom repens L مشخصات: بیدگیاه به خانواده گندمیان تعلق دارد در برخی منابع مرغ نامیده شده است. به انگلیسی Common wheat grass نام دارد. گیاهی علفی و چند ساله است که رنگ سبز غباری می باشد. ساقه هوایی آن کوتاه  و از ساقه زیرزمینی منشاء می گیرد. ساقه زیرزمینی دارای […]