خارشتر ایرانی

۰۱مهر ۱۳۹۷
خارشتر ایرانی

خارشتر ایرانی نام علمی : Alhagi persarum BOISS. & BUHSE. مشخصات: گیاهی متعلق به خانواده نخود که به انگلیسی camel’s – thorn و در متون طب گیاهی ایران به نام های خارشتر کاشانی، خاربز، اشترخار و علف ترنجبین آمده است. بلندی آن به حدود یک متر می رسد. ریشه آن بسیار عمیق  و تا نقاط […]