سلمکی دوپایه

۱۸مهر ۱۳۹۷
سلمکی دوپایه

سلمکی دوپایه نام علمی: atriplex dimorphostagia KAR. Et KIR مشخصات: سلمکی گیاهی یک ساله از خانواده اسفناج است. کاسه گل در گل های نر دارای پنج تقسیم و در گل های ماده از دو قطعه سبز رنگ آزاد یا کم و بیش پیوسته تشکیل شده است. پرجچم ها به قاعده کاسه متصل هستند، تخمدان تخم […]