سلمکی خراسانی

۱۹مهر ۱۳۹۷
سلمکی خراسانی

سلمکی خراسانی نام علمی: atriplex moneta BUNGE ex BOISS(cheno podiaceae) مشخصات گیاه شناسی: سلمکی گیاهی یک ساله و متعلق به خانواده اسفناج می باشد. گیاهی یک ساله و سطح آن پوشیده از زگیلک و فلس های آن مدور یا قلبی شکل که با آرایشی متناوب روی ساقه استقرار دارند. گل ها به صورت مجموعه های […]