روغنک

۱۲مهر ۱۳۹۷
روغنک

روغنک   نام علمی: Bunium Cylindricum (BOISS & HAUSSK.) DRVDE مشخصات: در فارسی روغنک، زیره استوانه ای، زیره غده ای و گونه های مجاور آن به نام چوز ارقم و اکثار امده است. گیاهی چند ساله از خانواده چتریان که ریشه متورم و غذه ای دارد. برگ های آن دارای بردگی و شبیه برگ شوید […]