تاتاری پر گل

۲۱شهریور ۱۳۹۷
تاتاری پر گل

تاتاری پر گل نام علمی: carduus pycnocephallus L مشخصات: تاتاری گیاهی از خانواده کاسنی که در زبان انگللیسی thistle و bristle thistle نامیده می شود. از تاتاری حدود ۸ جنس در ایران وجود دارد و ظاهر آن تیغ دار و برگ ها دارای بریدگی که در انتها به خار ختم می شود. خواص دارویی و […]