سلمک بد بوی

۱۹مهر ۱۳۹۷
سلمک بد بوی

سلمک بد بوی نام علمی: chenopodium vulvaria L مشخصات گیاه شناسی: گیاهی متعلق به خانواده اسفناج، یک ساله و کوتاه است. میاه گره های پایینی کوتاه وشاخه های پایینی اغلب متقابل است. سطح تحتانی برگ ها کرک آلود و سطح فوقانی سبز رنگ است. گل آذین کوچک و انتهایی و متشکل از گرزن های کوتاه […]