زبان در قفای شرقی

۱۳مهر ۱۳۹۷
زبان در قفای شرقی

زبان در قفای شرقی   نام علمی:CONSOLIDA ORIENTALIS(GAY) SCHROD . (ranunculaceae) مشخصات گیاه شناسی: زبان در قفای شرقی گیاهی یک ساله که برگ های آن بریدگی عمیق داشته و گل های آن سفید رنگ می باشد. این گیاه به خانواده آلاله تعلق دارد و از ویژگی های آن مهمیز بلند در قسمت خالفی گل است. […]