سس

۱۷مهر ۱۳۹۷
سس

سس نام علمی: Cuscutaa SP گیاهی است از خانواده cuscutaceae که در زبان انگلیسی به گونه های مختلف آن dodder گفته می شود. در متون طب گیاهی ایران به نام های شن، زجمول، آفتیمون، آفیشیمون و کشوتت از آن یاد شده است. گیاهی پیچنده و انگل هستند، برگ و کلروفیل ندارند، ساقه آن ها نخی […]