شاهتره

۳۰مهر ۱۳۹۷
شاهتره

شاهتره   نام علمی : Fumaria parviflora LAM مشخصات: شاهتره گیاهی یک ساله از خانواده شاهتره که نام انگلیسی آن Fumitory می باشد. دارای پیکری علفی با برگ های سبزغبارآلود است. پهنک آن بردیده بریده و نواری است. گل ها نامنظم و سفید مایل به صورتی و میوه آن کرچک و کروی می باشد. خواص […]