سوزن چوپان

۲۲مهر ۱۳۹۷
سوزن چوپان

سوزن چوپان   نام علمی: geranium kotschyi BOISS (geraniaceae) مشخصات گیاه شناسی: سوزن چوپان به خانواده شمعدانی تعلق دارد. گیاهی علفی و چندساله و دارای ریشه متورم و غده ای است. ساقه آن در نزدیک زمین انشعاب دوتایی دارد. برگ های گیاه مرکب و متقابل با پهنکی چند قسمتی مشخص می شوند. گل ها صورتی […]