شاهتره ای زرد

۰۱آبان ۱۳۹۷
شاهتره ای زرد

شاهتره ای زرد نام علمی : Hypecum pendulum L. (papaveraceae) مشخصات: شاهتره ای زرد از خانواده شقایق است که در فارسی به نام های درگیری از جمله چنگ گربه، مامیران بدل وو کرمک از ان یاد شده است. در گویش محلی پنجه کوگ نام دارد. گیاه علفی با ساقه صاف و برافراشته یا خوابیده که […]