خرفه

۰۵مهر ۱۳۹۷
خرفه

خرفه نام علمی: portulaca olveraceae L. مشخصات: خرفه گیاهی است که از ادوار قدیم در طب گیاهی مورد استفاده بوده و در متون قدیمی طب گیاهی ایران و عرببه نام های تورک،بقله مبارکه، بقله فاطمه و بقله الزهرا آمده است. خرفه گیاهی یک ساله است که هم به صورت خودرو و هم به صورت مزروع […]