ریواس

۱۲مهر ۱۳۹۷
ریواس

ریواس نام علمی: rheum ribes L مشخصات: ریواس گیاهی است از خانواده علف هفت بند که با برگ های بزرگ و پهن مشخص می شود. دمبرگ آن پهن و بلند است. پوستی سبز داشته که قسمت تحتانی آن سفید و کمی بنفش رنگ می باشد. مغز دمبرگ سفید،آب دار و ترش مزه است که قسمت […]