پیرگیاه خراسانی

۲۱شهریور ۱۳۹۷
پیرگیاه خراسانی

پیرگیاه خراسانی نام علمی: senecio paulsenii o. HOFFM مشخصات: گیاهی یک ساله از خانواده کاسنی با ساقه ای منشعب و مخطط، برگ ها دارای بریدگی و در سطح زیرین کم رنگ تر از سطح فوقانی است. برگ ها در قسمت پایین ساقه دمبرگ بلندتر دارند و گاهی بریدگی هایی عمیق نیز در آن ها دیده […]