سیزاب آبی

۲۲مهر ۱۳۹۷
سیزاب آبی

سیزاب آبی نام علمی : veronica anagallis- aquatic مشخصات گیاه شناسی: گیاهی یک ساله یا دوساله از خانواده گل میمون که با بذر تکثیر می یابد. قسمت تحتانی ساقه خزنده است ودر قسمت فوقانی انشعابات فراوان دارد. ساقه آن چهارگوش است و در تماس با خاک تولید ریشه نابجا می کند. طول ساقه به بیش […]