دارواش

۰۵مهر ۱۳۹۷
دارواش

دارواش نام علمی: viscum album L. مشخصات: گیاه نیمه انگل از خانواده loranthaceae که در انگلیسی white misteletoe و در متون طب گیاهی واش، گیف داروش، مویزک عسلی، کشمش کاولیا و دبق نامیده می شود. شاخه زنی ان فراوان است و بستگی به نوع میزبان دارد. برگ های ان ضخیم و شکل پهنک ان بیضی […]